Seleccioni el seu idioma

Declaració d'accessibilitat web

Aïlla Interiors s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el  Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest lloc web aplica els requisits de la  Norma UNE-EN 301549:2019 , considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d'Android.

La darrera revisió de l'accessibilitat s'ha fet al Maig de 2024.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.aillainteriors.com/

Situació de compliment

Aquest lloc és  parcialment conforme  amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent (totes qüestions en revisió que seran millorades en successives versions dels portals):

  • En algunes pàgines, l'estructura d'encapçalaments no és adequada.
  • En algunes seccions hi ha mides de fonts en mesures absolutes (píxels).
  • Alguns controls dels formularis no contenen etiquetes.

Càrrega desproporcionada

No s'aplica.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 20 de maig de 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació.

Última revisió de la declaració: 20 de maig de 2024.

Observacions i dades de contacte

Qualsevol persona física o jurídica pot informar sobre possibles incompliments per part del lloc web de Aïlla Interriors dels requisits d'accessibilitat establerts al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, així com també transmetre altres dificultats d'accés al contingut o formular-ne qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web o aplicació per a dispositius mòbils.

D'acord amb els articles 10 i 11 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, les comunicacions sobre els requisits d'accessibilitat es poden fer a través de la  bústia de contacte següent .

Les comunicacions seran rebudes per Aïlla Interriors. com a responsable daccessibilitat del lloc web. Així mateix, i amb caràcter complementari al canal electrònic, s'informa els interessats que el telèfon de contacte de Aïlla Interriors és el següent:  637 41 12 06 .

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, així com sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de làmbit daplicació daquesta normativa.

D'acord amb els articles 10 i 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, les sol·licituds d'informació accessible i queixes podran ser presentades i registrades d'acord amb els requisits establerts a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per presentar sol · licituds d' informació accessible i queixes cal accedir a la  bústia de contacte següent .

Les sol·licituds i queixes es registren d'acord amb els requisits establerts a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar a la  bústia de contacte .

Si, una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no esteu d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits de l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, podeu iniciar una reclamació a través de la bústia d'atenció a l'usuari per a:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.
  • Instar l'adopció de les mesures oportunes en cas que no estigui d'acord amb la decisió adoptada.
  • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en el cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut resposta.